För mycket krångel … I den här filmen visar vi hur du som vill skaffa solceller kan slippa krångel

Ingen sol på vintern … I denna film berättar vi hur du kan använda elnätet som ditt batteri för att kunna använda din solel även på natten och under vintern

En solcell ger oss möjligheten att ta vara på solens energi och omvandla energin till elektrisk ström. Med hjälp av växelriktaren som kopplas till solcellssystemet omvandlas elen till växelström. Strömmen leds vidare till byggnadens elcentral. Därefter kan den förnybara energin användas i fastigheten eller verksamheten.

Produktion

Förutsättningarna för solceller i Sverige är goda. Vi har lika många soltimmar som i norra Tyskland där solenergin tas till vara på i betydligt högre grad. Vårt kalla klimat är gynnsamt för solceller då den avkylande effekten höjer solcellernas verkningsgrad.

Optimalt läge för solcellerna är söderläge med en lutning på omkring 40 grader. Även med solceller installerade mot väst eller öst kan en investering i solceller bli lönsam.

Produktionen från solceller i Sverige brukar vara mellan 800-1100 kWh/kW per år.

Är investeringen i solceller lönsam?

Det blir för dyrt … I denna film visar vi att solceller inte upplevs som en kostnad, utan snarare som en intäkt

Beroende på förutsättningarna för solcellsanläggningen, elpris, ersättningar, skatter och leverantörens pris på anläggningen blir investeringen mer eller mindre lönsam.

En solcellsanläggning kan hålla långt över 30 år och säkrar ditt elbehov från stigande elpriser. Anläggningen höjer värdet på din fastighet. Så snart din solcellsanläggning har betalat sig ger din anläggning dig gratis förnybar energi och överskottet säljs till ditt elhandelsbolag.

Finansiering och ersättningar

Investeringsstöd

Regeringen delar ut en viss summa pengar till länsstyrelserna i landet som ska gå till stöd för investering i solceller. Stödet från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag. Stödet höjdes även för övriga från 20  procent till 30 procent från och med början på 2018. Stödet beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

ROT-avdrag

Det finns också möjlighet att ansöka om ROT-avdrag, däremot kan man inte få både ROT och investeringsstödet

Skattereduktion

Utifrån hur mycket solenergi som produceras delas anläggningar in i småskaliga anläggningar eller mikroproduktionsanläggningar. För att vara en mikroproducent får märkeffekten (maxeffekten) högst uppgå till 43,5 kW och huvudsäkringen ska inte vara större än 63 A. En solcellsanläggning med större nivåer kallas småskalig elproduktion. En mikroproducent gör av med mer el än vad som produceras per kalenderår. Mikroproducenter med säkring i anslutningspunkten som inte överstiger 100 A kan få skattereduktion för den överskottsel från solcellsanläggningen som matas ut på elnätet. Skattereduktionen motsvarar 60 öre per kWh, men maximalt 18 000 kr per år.

Lagra överskottsenergin

Den 15 november 2016 trädde en förordning för batterilager i kraft. Med batterilager kan man lagra energi då man producerar som mest och använda den när man som mest behöver, exempelvis en mörk morgon. Förordningen anger att man kan få bidrag för energilager upp till 60 % av godkända kostnader, upp till högst 50 000 kr.

Sälja överskottet

Den överskottsel som produceras kan skickas in på elnätet och säljas till ett elhandelsföretag. Ersättningen varierar beroende på företag, men brukar ligga på 1 kr per kWh.

Elcertifikat

För varje 1000 kWh kan ett elcertifikat erhållas (gäller för hela elproduktionen). För att få elcertifikat behövs en särskild elcertifikatsmätare.
Ansökan om elcertifikat görs genom energimyndighetens hemsida.

Ursprungsgarantier

Hos Energimyndigheten kan man också ansöka om tilldelning av ursprungsgarantier och få en ursprungsgaranti per producerad MWh som sedan kan säljas på öppen marknad.

 

Show Buttons
Hide Buttons